แผนที่กันตนามูฟวี่ทาวน์
ผลโหวตเกมสหกรณ์ "นวัตกรรมใหม่" เชิงสร้างสรรค์
 
 
 
ภาพและผังงานที่เกี่ยวข้อง
 
ร่างผังงานคนไทยหัวใจเกษตร หมู่บ้าน "ธุรกิจภาคสหกรณ์ไทย"
ภาพเรือนไทยหลังต่าง ๆ และขนาดพื้นที่แต่ละเรือน
LAY OUT : FARM CENTER
ร่าง LAY OUT เรือนไทยหลังต่าง ๆ ในงานคนไทยหัวใจเกษตร
 
 
 
 
หนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
เรื่อง แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม "คนไทยหัวใจเกษตร" หนังสือที่ กษ 0400/ว.1320 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552
 
 
เรื่อง ขออนุมัติโครงการเครือข่ายการเรียนรู้รองรับสหกรณ์การเกษตรเข้าโครงการพลิกฟื้นธุรกิจฯ หนังสือที่ กษ 0406(พ)/13  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552
 
 
เรื่อง การประสานงานด้านสถานที่ : งานคนไทยหัวใจเกษตร หนังสือที่ กษ 0401/ว.1305  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552
 

รายชื่อผู้ประสานงานของ สตท.

ร่างหมายกำหนดการพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 
 
 
 
 
Q & A เกี่ยวกับกิจกรรมงานฯ 
 

1

ถาม : สหกรณ์ในโครงการ 1,550 สหกรณ์เข้าร่วมงานได้วันไหน และค่าใช้จ่ายเบิกอะไรได้บ้าง
 
ตอบ : เข้าร่วมได้วันที่ 27-28 พ.ย. 52  แต่ละสหกรณ์เข้าได้เพียงวันเดียวเท่านั้น
 
ส่วนค่าใช้จ่ายโครงการออกค่าที่พักให้ 1 คืน  อาหารเบรค 2 มื้อ อาหารเที่ยงและเย็น

2

ถาม : ตอนกลางคืนสามารถอยู่เฝ้าของได้หรือไม่
ตอบ : ได้  โดยพักเฝ้าในบริเวณบู๊ทของตน

3

ถาม : เต้นท์สำหรับสหกรณ์ที่นำผลิตภัณฑ์มาตั้งรอบ ๆ เรือน สตท.ต้องเอามาเองหรือ
ส่วนกลางจัดให้
ตอบ : ครั้งนี้ สตท.ต้องจัดเตรียมมาเอง

4

ถาม : การตกแต่งเรือนต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของใคร
ตอบ : สตท.ตกแต่ง

5

ถาม : อยากทราบรายละเอียดของงานสำหรับไปประสานกับสหกรณ์ในพื้นที่
ตอบ : ติดตามได้จากหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ
เป็นระยะ ๆ อยู่แล้ว

6

ถาม : มีรถรับ-ส่งระหว่างสถานที่จัดงานกับที่พักให้หรือไม่
ตอบ : ไม่มี ให้เป็นการบริหารจัดการของ สตท. เอง

7

ถาม : การจัดตกแต่งภายในอาคารเรือนไทยหลังแต่ละหลังใครเป็นผู้ดำเนินการ
ตอบ : การจัดตกแต่งภายในเรือนไทยหลังต่าง ๆ ขอให้แต่ละภาคจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ประกอบที่เกี่ยวข้องมาและดำเนินการเองรวมถึงชั้นหรือโต๊ะสำหรับจัดวาง  ระดับสูงต่ำตามที่
เห็นสมควร
 
 
 
 
 
www.onlinedegreeadvantage.com
online degree programs

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011