แผนที่กันตนามูฟวี่ทาวน์
ผลโหวตเกมสหกรณ์ "นวัตกรรมใหม่" เชิงสร้างสรรค์
 
 
 
ภาพและผังงานที่เกี่ยวข้อง
 
ร่างผังงานคนไทยหัวใจเกษตร หมู่บ้าน "ธุรกิจภาคสหกรณ์ไทย"
ภาพเรือนไทยหลังต่าง ๆ และขนาดพื้นที่แต่ละเรือน
LAY OUT : FARM CENTER
ร่าง LAY OUT เรือนไทยหลังต่าง ๆ ในงานคนไทยหัวใจเกษตร
 
 
 
 
หนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
เรื่อง แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม "คนไทยหัวใจเกษตร" หนังสือที่ กษ 0400/ว.1320 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552
 
 
เรื่อง ขออนุมัติโครงการเครือข่ายการเรียนรู้รองรับสหกรณ์การเกษตรเข้าโครงการพลิกฟื้นธุรกิจฯ หนังสือที่ กษ 0406(พ)/13  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552
 
 
เรื่อง การประสานงานด้านสถานที่ : งานคนไทยหัวใจเกษตร หนังสือที่ กษ 0401/ว.1305  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552
 

รายชื่อผู้ประสานงานของ สตท.

ร่างหมายกำหนดการพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 
 
 
 
 
Q & A เกี่ยวกับกิจกรรมงานฯ 
 

1

ถาม : สหกรณ์ในโครงการ 1,550 สหกรณ์เข้าร่วมงานได้วันไหน และค่าใช้จ่ายเบิกอะไรได้บ้าง
 
ตอบ : เข้าร่วมได้วันที่ 27-28 พ.ย. 52  แต่ละสหกรณ์เข้าได้เพียงวันเดียวเท่านั้น
 
ส่วนค่าใช้จ่ายโครงการออกค่าที่พักให้ 1 คืน  อาหารเบรค 2 มื้อ อาหารเที่ยงและเย็น

2

ถาม : ตอนกลางคืนสามารถอยู่เฝ้าของได้หรือไม่
ตอบ : ได้  โดยพักเฝ้าในบริเวณบู๊ทของตน

3

ถาม : เต้นท์สำหรับสหกรณ์ที่นำผลิตภัณฑ์มาตั้งรอบ ๆ เรือน สตท.ต้องเอามาเองหรือ
ส่วนกลางจัดให้
ตอบ : ครั้งนี้ สตท.ต้องจัดเตรียมมาเอง

4

ถาม : การตกแต่งเรือนต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของใคร
ตอบ : สตท.ตกแต่ง

5

ถาม : อยากทราบรายละเอียดของงานสำหรับไปประสานกับสหกรณ์ในพื้นที่
ตอบ : ติดตามได้จากหนังสือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบ
เป็นระยะ ๆ อยู่แล้ว

6

ถาม : มีรถรับ-ส่งระหว่างสถานที่จัดงานกับที่พักให้หรือไม่
ตอบ : ไม่มี ให้เป็นการบริหารจัดการของ สตท. เอง

7

ถาม : การจัดตกแต่งภายในอาคารเรือนไทยหลังแต่ละหลังใครเป็นผู้ดำเนินการ
ตอบ : การจัดตกแต่งภายในเรือนไทยหลังต่าง ๆ ขอให้แต่ละภาคจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ประกอบที่เกี่ยวข้องมาและดำเนินการเองรวมถึงชั้นหรือโต๊ะสำหรับจัดวาง  ระดับสูงต่ำตามที่
เห็นสมควร
 
 
 
 
 

 

 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011