อาเซียน  หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510  มีประเทศสมาชิกรวม 10 ประเทศ  แบ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือ บรูไน ดารุสซาลาม  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย  ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  และไทย   รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ 4 ประเทศ คือ กัมพูชา  ลาว  พม่า  และเวียดนาม
 
 
 
 
          สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้น มัดรวมกันไว้  หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นหนึ่งใจเดียวกัน
          สีน้ำเงิน  หมายถึง  สันติภาพ และเสถียรภาพ
          สีแดง     หมายถึง  ความกล้าหาญ และการมีพลวัติ
          สีขาว     หมายถึง  ความบริสุทธิ์
          สีเหลือง  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง
          สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) : ตั้งอยู่ที่ กรุงจากาตาร์  ประเทศอินโดนีเซีย
          เลขาธิการ :  ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ  เริ่มดำรงตำแหน่งเมื่อปี พ.ศ. 2551
          ปฏิญญากรุงเทพฯ          8 สิงหาคม พ.ศ. 2510
          กฎบัตรอาเซียน             16 ธันวาคม พ.ศ. 2551
          ภาษาราชการ               ภาษาอังกฤษ
          อาเซียนเปิดตัวตราสัญลักษณ์การเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อตั้งอาเซียนในระดับภูมิภาค 19 กุมภาพันธ์ 2550
 
 
 
          ธงอาเซียน คือ สิ่งที่แสดงถึงความมั่นคง  สันติภาพ ความเป็นเอกภาพและพลวัติของอาเซียน  และเป็นที่มาของสี 4 สี ที่ปรากฏอยู่บนธงซึ่งไม่มีเพียงแต่จะรวบรวมจากสีของธงประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด แต่สีน้ำเงิน ยังหมายถึง สันติภาพและเสถียรภาพ  สีแดงคือความกล้าหาญ  และการมีพลวัติ  สีขาวคือความบริสุทธิ์ และสีเหลืองหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง
          สิ่งที่ปรากฏอยู่กลางธงอาเซียนคือสัญลักษณ์ของอาเซียน ได้แก่ รวงข้าวสีเหลือง 10 ต้น เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ  ที่ร่วมก่อตั้งอาเซียนเคยวาดฝันไว้ว่าประเทศในภูมิภาคอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศนี้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีมิตรภาพ  และความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  ขณะที่วงกลมที่อยู่รอบรวงข้าวนั้นแสดงถึงความเป็นเอกภาพ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความสมานฉันท์ของอาเซียน
 
 
"One Vision, One Identity, One Community"
 
"หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม"
 
 

 

 

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011