รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ต.ค. 50 - 30 ก.ย. 51)  93 ครั้ง จากจำนวน 473 ครั้งที่รับสาย  ผู้ใช้บริการจะถามถึง

หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารหน่วยงานภายใน

เส้นทางการเดินทางมาที่ กตส.  กรุงเทพฯ
(คิดเป็นร้อยละ 19.66 ของการให้บริการทั้งสิ้น)
 
 
5 อันดับแรกของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการมากที่สุด ในรอบปีงบประมาณ 2551
 
ส่วนระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  สำนักเทคโนโลยี
 
สารสนเทศ จำนวน 55 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 14.47 ของการ
 
ให้บริการ
 
 
 
กลุ่มตรวจสอบและบริการสารสนเทศ สำนักเทคโนโลยี
 
สารสนเทศและการสื่อสาร  จำนวน 53 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 13.95 ของการให้บริการ
 
 
 
 
 
ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชีภาคเอกชน  สำนักมาตรฐาน
 
การสอบบัญชีภาคเอกชน  จำนวน 45 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 11.84 ของการให้บริการ
 
 
 
 
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารกลาง  จำนวน
 
จำนวน 29 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 4.63 ของการให้บริการ
 
 
 
 
ส่วนส่งเสริมการบัญชีเกษตรกร สำนักพัฒนาการบัญชี
 
เกษตร จำนวน 21 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 5.53 ของการ
 
ให้บริการ
 
 

 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เราได้บริการข้อมูลเบื้องต้นของกรมตรวจบัญชีสหกรณื จำนวน 93 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 19.66 ของการให้บริการทั้งสิ้น   ส่วนการให้บริการโอนโทรศัพท์ภายในให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  เพื่อให้บริการข้อมูลเชิงลึก ตามความต้องการของผู้รับบริการ จำนวน 380 ครั้ง  คิดเป็น
ร้อยละ 80.34 ของการให้บริการทั้งสิ้น เรายินดีให้บริการเพื่อให้ความพึงพอใจแก่ผู้ติดต่อทุกท่าน
ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง  ต้องการสอบถามอะไร  หรือมีปัญาอะไร ขอให้ใทร.ติดต่อมาที่ Call Center
2108 นะคะ
 
 

 

 

 

 

 

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011