ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2548 

ข้อมูลข่าวสารลับ 

รูปแบบหนังสือราชการ
- หนังสือภายนอก 
- หนังสือภายใน 
- หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ 
- หนังสือสั่งการ - คำสั่ง 
- หนังสือสั่งการ - ระเบียบ 
- หนังสือสั่งการ - ข้อบังคับ 
- หนังสือประชาสัมพันธ์ - ประกาศ 
- ตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายส่งผู้รับในประเทศ 
- ตัวอย่างการจ่าหน้าซองจดหมายส่งผู้รับในต่างประเทศ 
 
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
และตัวอย่างการพิมพ์ 

ระเบียบการลา 

กำหนดอักษรย่อและเลขที่หนังสือของหน่วยงาน 

ที่อยู่สำนักงานสำหรับจ่าหน้าซอง 
 

 

 

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011