รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (1 ต.ค. 51 - 30 ก.ย. 52)  98 ครั้ง จากจำนวน 490 ครั้งที่รับสาย  ผู้ใช้บริการจะถามถึง

หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารหน่วยงานภายใน

เส้นทางการเดินทางมาที่ กตส.  กรุงเทพฯ
(คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของการให้บริการทั้งสิ้น)
 
 
5 อันดับแรกของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการมากที่สุด ในรอบปีงบประมาณ 2552
 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  กลุ่มทรัพยากรบุคคล
 
สำนักบริหารกลาง จำนวน 74 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.87
 
ของการให้บริการ
 
 
 
กลุ่มตรวจข้อมูลและบริการสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยี
 
สารสนเทศ จำนวน 63 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 16.07
 
ของการให้บริการ
 
 
 
กลุ่มกำกับสหกรณ์  สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบ
 
บัญชี จำนวน 62 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 15.82 ของการให้
 
บริการ
 
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  ศูนย์เทคโนโลยี
 
สารสนเทศ จำนวน 57 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 14.54 ของ
 
การให้บริการ
 
 
 
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  สำนักงาน
 
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 จำนวน 10 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 
 
2.55 ของการให้บริการ
 
 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เราได้ให้บริการข้อมูลเบื้องต้นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 98 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของการให้บริการทั้งสิ้น   ส่วนการให้บริการโอนโทรศัพท์ภายในให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ   เพื่อให้บริการข้อมูลเชืงลึก   ตามความต้องการของผู้รับบริการ จำนวน 392 ครั้ง  คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 ของการให้บริการทั้งสิ้น   เรายินดีให้บริการเพื่อให้ความพึงพอใจแก่ผู้ติดต่อทุกท่าน
ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง   ต้องการสอบถามอะไร  หรือมีปัญหาอะไร  ขอให้โทร.ติดต่อมาที่ Call Center
2108  นะคะ

 

 

           
              

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011