รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)  119  ครั้ง จากจำนวน  402 ครั้ง  ที่รับสาย 
ผู้ใช้บริการจะถามถึง

หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารหน่วยงานภายใน

เส้นทาง/สถานที่ตั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เทเวศร์  กรุงเทพฯ
(คิดเป็นร้อยละ 22.84 ของการให้บริการทั้งสิ้น)
 
 
5 อันดับแรกของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการมากที่สุด ในรอบปีงบประมาณ 2557
 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารทรัพยากร
 
บุคคล สำนักบริหารกลาง จำนวน 130 ครั้ง  คิดเป็น
 
ร้อยละ 24.95 ของการให้บริการ

 
กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี
 
สารสนเทศ จำนวน 54 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 10.36 ของการ
 
ให้บริการ
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล  ศูนย์เทคโนโลยี
 
สารสนเทศ จำนวน 51 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 9.79 ของการให้
 
บริการ
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 
จำนวน 32 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 6.14 ของการให้บริการ
 
 
 
 
 
กลุ่มกำกับสหกรณ์  สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบ
 
บัญชี  จำนวน 22 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 4.22 ของการให้บริการ
 

 
 

 

 

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011