รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน Call Center
ประจำปีงบประมาณ 2553
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน Call Center ประจำเดือน
รอบปีงบประมาณ 2553
 
 
- ประจำเดือนกันยายน 2553
 
- ประจำเดือนสิงหาคม 2553
 
- ประจำเดือนกรกฎาคม 2553
 
- ประจำเดือนมิถุนายน 2553
 
- ประจำเดือนพฤษภาคม 2553
 
- ประจำเดือนเมษายน 2553
 
- ประจำเดือนมีนาคม 2553
 
- ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553
 
- ประจำเดือนมกราคม 2553
 
- ประจำเดือนธันวาคม 2552
 
- ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552
 
- ประจำเดือนตุลาคม 2552
 
 
 
 
 
 

 

 

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011