รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)  137  ครั้ง จากจำนวน  536 ครั้ง  ที่รับสาย 
ผู้ใช้บริการจะถามถึง

หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารหน่วยงานภายใน

เส้นทาง/สถานที่ตั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เทเวศร์  กรุงเทพฯ
(คิดเป็นร้อยละ 25.19 ของการให้บริการทั้งสิ้น)
 
 
5 อันดับแรกของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการมากที่สุด ในรอบปีงบประมาณ 2556
 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารทรัพยากร
 
บุคคล สำนักบริหารกลาง จำนวน 115 ครั้ง  คิดเป็น
 
ร้อยละ 21.45 ของการให้บริการ

 
กลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูล  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
 
และฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 51 ครั้ง  
 
คิดเป็นร้อยละ 9.51 ของการให้บริการ
 
 
กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยี
 
สารสนเทศ จำนวน 48 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 8.95 ของการให้
 
บริการ
 
 
 
กลุ่มกำกับสหกรณ์  สำนักมาตรฐานการบัญชีและการสอบ
 
บัญชี  จำนวน 35 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 6.53 ของการให้บริการ
 
 
 
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำกัด
 
จำนวน 31 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 5.78 ของการให้บริการ
 

 
 
 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เราได้ให้บริการคำถามทั่วไป ผู้ใช้บริการได้รับคำตอบทันที จำนวน 137 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 25.56 ของการให้บริการทั้งสิ้น   ส่วนการให้บริการคำถามที่สามารถระบุข้อมูลบริการและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันที จำนวน 399 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 74.44 ของการให้บริการทั้งสิ้น  เรายินดีให้บริการ
เพื่อให้ความพึงพอใจแก่ผู้ติดต่อทุกท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง ต้องการสอบถามอะไร หรือมีปัญหาอะไร 
ขอให้โทร.ติดต่อมาที่ Call Center 2108 นะคะ
 
 

 

 

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011