รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)  182  ครั้ง จากจำนวน  740  ครั้ง  ที่รับสาย 
ผู้ใช้บริการจะถามถึง

หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารหน่วยงานภายใน

เส้นทาง/สถานที่ตั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เทเวศร์  กรุงเทพฯ
(คิดเป็นร้อยละ 24.59 ของการให้บริการทั้งสิ้น)
 
 

 

 

 
5 อันดับแรกของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการมากที่สุด ในรอบปีงบประมาณ 2561
 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  กลุ่มบริหาร
 
ทรัพยากรบุคคล  สำนักบริหารกลาง   จำนวน 82 ครั้ง 
 
คิดเป็นร้อยละ 16.76 ของจำนวนให้บริการทั้งสิ้น

 
กลุ่มงานระบบฐานข้อมูล  กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและ
 
ฐานข้อมูล  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
จำนวน 63 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.35 ของจำนวนให้บริการทั้งสิ้น
 
 
 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  กลุ่มมบริหาร
 
ทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง  จำนวน 42 ครั้ง 
  คิดเป็นร้อยละ 5.68 ของจำนวนให้บริการทั้งสิ้น
 
 
 
 
 
            
ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักบริหารกลาง   จำนวน 35 ครั้ง 
 
คิดเป็นร้อยละ 3.51 ของจำนวนให้บริการทั้งสิ้น
 
 

 

 
 
 
 
 
สหกรร์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหากรณ์ จำกัด
 
จำนวน 23 ครั้ง   คิดเป็นร้อยละ 3.11 ของจำนวน
 

ให้บริการทั้งสิ้น

 
 
 

 

 

           
              

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011