3.1
 
เรื่อง 
ระบบสารสนเทศ
กด
สอบถามข้อมูลเรื่อง
 
หน่วยงานกำกับดูแลข้อมูล
 
2352, 2354, 2355,
    2356, 2357
และ 2358
 
 
 
 
 
 
  ระบบสารสนเทศ
  -  ระบบสารสนเทศงานสอบบัญชีภาครัฐ
  -  ระบบสารสนเทศงานสอบบัญชี
     ภาคเอกชน
  -  ระบบสารสนเทศโครงการรัฐบาล/
     โครงการพระราชดำริ
  -  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
     งยประมาณ
  -  ระบบสารสนเทศสำนักงาน
 กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
          3.2
 
เรื่อง
ระบบสารสนเเทศด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กด
สอบถามข้อมูลเรื่อง
หน่วยงานกำกับดูแลข้อมูล
 
4338
  - ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
    งบประมาณ  (CAD EBUDGETING) 
กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
4332
 
  -  ระบบทะเบียนสหกรณ์/กลุ่มเกษตร
      Online
กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ
 
4328, 4329
  - สารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/
     กลุ่มเกษตรกร  
กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
4332, 4338
  -  ระบบสารสนเทศทางการเงินของ
      สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร Online
       (Version 3.0)
กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ
กลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบบัญชีคอมพิวเตอร์
 

4332, 4338

 -  ระบบสารสนเทศทางการเงินของ
     สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร Online
กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ

4332 , 4338

 -  ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน
     ของสหกรณ์ออมทรัพย์
     (ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริการสารสนเทศ
          3.3
 
เรื่อง
ระบบสารสนเทศและการบริหาราจัดการองค์กร
กด
สอบถามข้อมูลเรื่อง
หน่วยงานกำกับดูแลข้อมูล
 
4214
2352
  - โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
     บุคคลระดับกรม (DPIS)
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
2223
2352
  - ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล GFMIS
 
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
2352
  - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
4214
2352
  - ระบบวันทำการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
2123
2352
  - ระบบจองห้องประชุม
    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
2135,2137
2352
  - ระบบแผนปฏิบัติงานผู้บริหาร 
กลุ่มประสานราชการ
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
4212
4328
  - ระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคล
    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กล่มบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
4212
2352
  - ระบบฐานข้อมูลการพัฒนา
    ทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
กล่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
4212
2352
  - ระบบสืบค้นข้อมูลบุคลากร
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล .
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
4212
4328
  - ระบบข้อมูลพนักงานราชการ
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3423
2352
  - การอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ
กลุ่มพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี
กลุมพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
 
 
          3.4
 
เรื่อง
ระบบสารสนเทศงานโครงการสำคัญ
กด
สอบถามข้อมูลเรื่อง
หน่วยงานกำกับดูแลข้อมูล
 
2467-2468
2352
  -  โครงการพระราชดำริ
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
2449 , 2450
2352
  - โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
     แก่เกษตรกร ปี 2562
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
2449 , 2450
2352
  - โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ทำบัญชี
     ได้ใช้บัญชีเป็น ปี 2562
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
2449 , 2450
2352
  - โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ใช้ข้อมูลทางบัญชี
     อย่างยั่งยืน ปี 2562
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีเครัวเรือน
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
2449 , 2450
2352
  - โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน 
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
2449, 2450
2352
 - โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
2449, 2450
2352
 - โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
    (ZONNING BY AGRI-MAP)
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
2449, 2450
2352
 - โครงการเกษตรอินทรีย์
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน
กลุ้่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
2449, 2450
2352
 
 - โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
    การผลิตสินค้าเกษตร
 
 
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
2449, 2450
2352
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขที่ดิน
     ทำกินของเกษตรกร (ไทยนิยม ยั่งยืน)
กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีครัวเรือน
 กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล
 
 
          3.5
 
เรื่อง
ระบบสารสนเทศอื่น
กด
สอบถามข้อมูลเรื่อง
หน่วยงานกำกับดูแลข้อมูล
 
4212
4328
  - คำสั่งและประกาศเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
กล่มบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4328
  - ระเบียบและวิธีปฏิบัติ
กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3111
 
  - ระบบฐานข้อมูลการให้บริการข่าวสารข้อมูล
กลุ่มประชาสัมพันธ์
 
 
 

 
 

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64)  161  ครั้ง จากจำนวน  2,017 ครั้ง  ที่รับสาย 
ผู้ใช้บริการจะถามถึง

หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารหน่วยงานภายใน

เส้นทาง/สถานที่ตั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  เทเวศร์  กรุงเทพฯ
(คิดเป็นร้อยละ 11.01 ของการให้บริการทั้งสิ้น)
 
 

 

 

 
5 อันดับแรกของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการมากที่สุด ในรอบปีงบประมาณ 2565
 
กลุ่มงานพัสดุและยานพาหนะ กลุ่มบริหารงานคลัง
 
สำนักบริหารกลาง  จำนวน 184 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 9.12
ของจำนวนให้บริการทั้งสิ้น
 

 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
 
สำนักบริหารกลาง จำนวน 145 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 7.19
ของจำนวนให้บริการทั้งสิ้น
 

 

 

 
 
 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
 
สำนักบริหารกลาง จำนวน 78 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.87  ของจำนวนให้บริการทั้งสิ้น
 
 

 

 
 
 
 

           

กลุ่มนิติการ  สำนักบริหารกลาง  จำนวน 68 ครั้ง
 
คิดเป็นร้อยละ 3.37 ของจำนวนให้บริการทั้งสิ้น
 
 
 
 
 
 

 

 
กลุ่มงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
จำนวน 62 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.07 ของจำนวนให้บริการทั้งสิ้น
 

 

 
 

 
 
     ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เราได้ให้บริการคำถามทั่วไป ผู้ใช้บริการได้รับคำตอบทันที จำนวน 
1,048 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.69 ของการให้บริการทั้งสิ้น   ส่วนการให้บริการคำถามที่สามารถระบุข้อมูล
บริการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทันที จำนวน 2,158 ครั้ง  คิดเป็นร้อยละ 67.31 ของการให้บริการทั้งสิ้น  เรายินดี
ให้บริการเพื่อให้ความพึงพอใจแก่ผู้ติดต่อทุกท่านด้วยความเต็มใจอย่างยิ่ง ต้องการสอบถามอะไร หรือมี
ปัญหาอะไร ขอให้โทร.ติดต่อมาที่ Call Center 0 2016 8888 นะคะ
        - ปีงบประมาณ 2562
       -  ปีงบประมาณ 2561 
     ปีงบประมาณ 2560
     - ปีงบประมาณ 2559 
     - ปีงบประมาณ 2558 
       - ปีงบประมาณ 2557 
       - ปีงบประมาณ 2556  
     - ปีงบประมาณ 2555 
     - ปีงบประมาณ 2554  
     - ปีงบประมาณ 2553 
     - ปีงบประมาณ 2552 
     - ปีงบประมาณ 2551 
 

 
 
 
   
 
ปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการปฏิบัติงาน Call Center ประจำเดือน
 
ประจำเดือนตุลาคม 2565

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ประจำเดือนธันวาคม  2565

ประจำเดือนมกราคม  2566

ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2566

ประจำเดือนเมีนาคม  2566

ประจำเดือนเมษายน  2566

ประจำเดือนพฤษภาคม  2566

ประจำเดือนมิถุนายน 2566

ประจำเดือนกรกฎาคม  2566

ประจำเดือนสิงหาคม  2566

ประจำเดือนกันยายน  2566

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559

ปีงบประมาณ 2558

ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2555

 

ปีงบประมาณ 2554  
ปีงบประมาณ 2553
 
 

 
 
 
 
 
สรุปผลการปฏิบัติงาน Call Center ประจำปีงบประมาณ
 
ประจำปีงบประมาณ 2564

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำปีงบประมาณ 2562

ประจำปีงบประมาณ 2561

ประจำปีงบประมาณ 2560

ประจำปีงบประมาณ 2559

ประจำปีงบประมาณ 2558

ประจำปีงบประมาณ 2557

ประจำปีงบประมาณ 2556
ประจำปีงบประมาณ 2555
ประจำปีงบประมาณ 2554
 
ประจำปีงบประมาณ 2553
 
 

 

 

 

 

ผังการให้บริการ Call Center 0 2016 8888 (ข้อมูล : 20 ตุลาคม 2560)
ผังการให้บริการ Call Center (ข้อมูล : 29 กรกฎาคม 2553)
คำกล่าวสำหรับเจ้าหน้าที่ Call Center (ข้อมูล : กรกฎาคม 2553)
การปฏิบัติงาน Call Center 2108 (ข้อมูล : กรกฎาคม 2553)
การปฏิบัติงาน Call Center 2108  (ข้อมูล : มิถุนายน 2553)
คู่มือการปฏิบัติงาน Call Center 2108  (ข้อมูล : กรกฎาคม 2552)
 
 

 

 

นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 

sanook

kapook

mthai

hunsa

teenee

bloggang
          
          

สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการต่างประเทศ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 

กระทรวงคมนาคม
 
 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพาณิชย์

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม

 
WEB DESIGN BY CORRESPONDENCE : 2011